Договор присоединения
Договор присоединения

Текстовая версия для ознакомления

УМОВИ АГЕНТСЬКОГО ДОГОВОРУ
про реалізацію туристичних продуктів

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЗ ТУР» (ліцензія Державної служби туризму і курортів на туроператорську діяльність від 04.02.2011 р., серія АВ № 566448), платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване надалі «Туроператор», в особі Генерального директора Буртина Сергія Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та суб’єкт господарювання, який подав Туроператору заяву про приєднання до Агентського договору туристичного оператора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЗ ТУР», іменований надалі  «Турагент», з іншої Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене:

1. Терміни Договору.

З метою уніфікації та скорочення тексту цього Договору використовується така термінологія:
«Договір» – даний Договір, який є договором приєднання;
«Турист» - особа, яка здійснює або має намір здійснити подорож по Україні або до іншої країни з  не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення  будь-якої  оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін;
«Договір на користь» -  договір зі скасувальною обставиною на туристичне обслуговування на користь третьої особи (туриста) або третіх осіб (туристів), до якого застосовуються положення ст. 636 ЦК України. Договір на користь може укладатися на користь групи туристів;
«Замовник» - особа, яка уклала Договір на користь;
«Договір на туристичне обслуговування» - договір зі скасувальною обставиною, за яким Туроператор зобов’язується надати за замовленням Туриста або юридичної особи комплекс туристичних послуг (туристичний продукт, Турпродукт), а Турист або юридична особа зобов’язується оплатити його. Договір на туристичне обслуговування може укладатися з групою туристів;
«Реалізація  туристичного продукту» - оформлення відчуження Турпродукту Туристу чи юридичній особі за Договором на туристичне обслуговування або Замовнику за Договором на користь.
«Ваучер» - документ, визначеної Туроператором форми, який надає право Туристу на розміщення в зазначеному готелі з певним типом харчування та типом номера у визначений строк. Ваучером також може надаватись право Туристу на користування трансфером. Ваучер може видаватися на групу туристів. На Ваучер  не розповсюджується ст. 23 Закону України «Про туризм»;
«Заявка Турагента» – повідомлення Туроператора Турагентом про укладення з Туристом або юридичною особою Договору на туристичне обслуговування або про укладення із Замовником Договору на користь. У Заявці Турагента міститься перелік замовлених Туристом (юридичною особою, Замовником) туристичних послуг. Заявка Турагента може міститися в кількох замовленнях.
Заявкою Турагента також є безвідклична оферта Турагента направлена Туроператору, в якій міститься пропозиція укласти договір на організацію рекламного туру на умовах, визначених в такій Заявці Турагента та в проформі такого договору, що міститься на сайті Туроператора.
Заявка Турагента подається Туроператору через систему on-line бронювання в електронному вигляді. Доступ до електронної форми Заявки ТурагентаТурагент отримує відповідно до розділу 11 Договору.
«Підтвердження заявки» – повідомлення Туроператором Туриста (юридичної особи, Замовника) через Турагента про готовність партнерів Туроператора, які надають туристичні послуги, надати Туристу або юридичній особі замовлені ними або Замовником туристичні послуги. Підтвердження заявки означає зникнення скасувальної обставини, визначеної в Договорі на туристичне обслуговування або в Договорі на користь.
Підтвердження заявки надсилається Турагенту через систему on-line бронювання.
Підтвердженням заявки є також рахунок Туроператора, виcтавлений для оплати Турагентом замовленого Туристом (Замовником, юридичною особою) Турпродукта або замовленого Турагентом рекламного туру;
«Ануляція» – а) повідомлення Турагентом Туроператора про відмову Туриста (юридичної особи, Замовника) від Договору на туристичне обслуговування або Договору на користь; б) відмова Туроператора від надання замовленого Туристом (юридичною особою, Замовником) Турпродукта у випадках, визначених у законі та (або) Договорі;
Ануляція, передбачена підпунктом а) проводиться шляхом надіслання Турагентом Туроператору  письмового повідомлення засобами поштового, електронного чи факсимільного зв’язку або через систему on-line бронювання;
«Зміна Заявки Турагента» – повідомлення Турагентом Туроператора про відмову Туриста або юридичної особи від Договору на туристичне обслуговування або Замовника від договору на користь (Ануляція) та про укладення нового Договору на туристичне обслуговування або Договору на користь. У Зміні Заявки Турагента  міститься новий перелік замовлених Туристом (юридичною особою, Замовником) туристичних послуг.

2. Предмет Договору.

2.1. За цим Договором Турагент зобов’язується за винагороду надати послуги Туроператору з Реалізації Турпродукту шляхом укладення Договорів на туристичне обслуговування або Договорів на користь від імені, в інтересах та під контролем Туроператора, а також здійснювати фактичні дії, визначені Договором,  із забезпечення надання Туроператором Турпродукту Туристу (Замовнику, юридичній особі).
За цим договором Турагент за винагороду також надає посередницькі послуги Туроператору з реалізації окремих туристичних послуг на умовах, визначених у Додатках до Договору.
2.2. Відносини, що виникають з Договору не є монопольними агентськими відносинами.
2.3. Формою підтвердження повноважень Турагента є Договір.

3. Порядок укладання і обслуговування Договорів на туристичне обслуговування та Договорів на користь

3.1. На підставі Договору Турагент від імені Туроператора укладає з Туристом (Туристами (більше двох але менше тридцяти) Договір на туристичне обслуговування за зразком, встановленим Туроператором, актуальна версія якого міститься на сайті Туроператора . Для груп з кількістю Туристів більше тридцяти осіб, Туроператор надає Турагенту спеціальну форму Договору на туристичне обслуговування.
Договір на користь укладається Турагентом із Замовником за зразком, встановленим Туроператором, актуальна версія якого міститься на сайті Туроператора.
Зазначені у цьому пункті Договори Турагент може укладати в електронному вигляді з дотриманням усіх вимог, передбачених Законом України «Про електронну комерцію».

3.1.1. Турагент не має права укладати з Туристом Договір на туристичне обслуговування або із Замовником - Договір на користь, який відрізняється від зразка, встановленого Туроператором, якщо інше не встановлено Туроператором у його інформаційних повідомленнях, які надсилаються Турагенту, в тому числі факсимільними та електронними засобами зв’язку. При порушенні Турагентом цієї вимоги  настають наслідки, передбачені п. 7.2.7 Договору.
При укладенні Договору на туристичне обслуговування з юридичною особою Турагент погоджує з Туроператором умови такого договору.

3.2. Турагент повинен особисто виконати дії, на які він уповноважений Туроператором. Укладення Турагентом субагентських договорів заборонено, якщо інше не передбачене Додатком до Договору. При порушенні Турагентом цієї вимоги  настають наслідки, передбачені п. 7.2.12 Договору.
3.3. Для забезпечення реалізації повноважень Турагента Туроператор зобов’язаний:

3.3.1. Забезпечити Турагента на свій розсуд довідковими, методичними, рекламними й іншими матеріалами (в тому числі розміщеними на сайті Туроператора), необхідними для здійснення Туристом (Замовником, юридичною особою) свідомого вибору Турпродукту та для укладення Турагентом Договорів на туристичне обслуговування та Договорів на користь.
3.3.2. В період дії Договору оперативно надавати допомогу Турагенту при виникненні в нього ускладнень при підготовці і укладенні Договорів на туристичне обслуговування та Договорів на користь.
3.3.3. Вчасно інформувати (зокрема, по електронній пошті) Турагента про зміни у порядку обслуговування Туриста, зокрема про: зміни вартості Турпродукту, перенесення часу вильоту рейсу з аеропорту відправлення в тур, зміну аеропорту міста, з якого розпочинається тур, а також іншу інформацію для її передачі Туристу (Замовнику, юридичній особі). Якщо Турагент не доведе зазначену інформацію до відома Туриста (Замовника, юридичної особи), то він несе відповідальність за претензіями, що виникли в результаті цього зі сторони Туриста (Замовника, юридичної особи).
3.3.4. Забезпечити страхування Туристів (медичне та від нещасного випадку) на підставі угод із страховиками.
3.3.5. Забезпечити можливість Турагенту самостійного друку Ваучера, страхового поліса медичного страхування та страхування від нещасного випадку, електронних квитків на чартерні авіарейси.
Можливість друкування Турагентом інших документів, необхідних для вручення Туристу, встановлюється  Туроператором.
Неповна чи несвоєчасна оплата Турагентом Турпродукту надає право Туроператору відмовити у видачі таких документів.
3.3.6. Здійснювати бронювання усіх видів послуг, що входять у Заявку Турагента, за наявності можливості у Туроператора забезпечити надання таких послуг. При цьому Турагент повинен виконати зобов’язання, передбачене в пп. 3.4.9 Договору.
3.3.7. У випадку неможливості підтвердити одну або кілька послуг, що входять до складу Заявки Турагента, проінформувати про це Турагента. Туроператор може встановити строк не більше трьох годин на  подання Зміни Заявки Турагента .
У випадку ненадходження  Зміни Заявки Турагента, Туроператор залишає за собою право провести Ануляцію та повідомити Турагента про настання скасувальної обставини, визначеної у Договорі на туристичне обслуговування або в Договорі на користь.
3.3.8. Протягом 2-х робочих днів з дня надіслання Підтвердження Заявки надати Турагенту рахунок.
3.3.9. Надавати Турагенту інформацію про Турпродукти, яка, зокрема, міститься в каталогах та на сайті Туроператора .
3.3.10. У разі можливості сприяти оформленню для Туриста туристичної візи в консульській установі країни, тур до якої має намір придбати Турист і законодавством якої не передбачена можливість придбання візи у спрощений спосіб.

3.4. При укладанні та виконанні Договорів на туристичне обслуговування, Договорів на користь Турагент зобов’язаний:

3.4.1. До укладення Договору на туристичне обслуговування, Договору на користь надати Туристу (юридичній особі, Замовнику) інформацію, визначену  у ст. 191 Закону України «Про туризм» та Договором. У разі вираження наміру третьою особою скористатися Турпродуктом за Договором на користь, надати зазначену інформацію третій особі.
3.4.2. Перевіряти правильність оформлення та забезпечити наявність у Туриста при проходженні ним прикордонного та митного контролю необхідних паспортних, візових та інших документів на в’їзд і виїзд.
Турагент повинен відмовити Туристу або юридичній особі в укладенні Договору на туристичне обслуговування,  а Замовнику в Договорі на користь якщо:
а) строк чинності візи з моменту перетину кордону країни, на в’їзд до якої видана віза, є меншим  від строку перебування Туриста у цій країні, або меншим від строку, визначеного компетентними органами цієї країни;
б) строк чинності візи при в’їзді в Україну з моменту перетину кордону України є меншим семи днів (для іноземців та осіб без громадянства);
в) віза використана за кількістю в’їздів (виїздів) до (з) відповідної країни;
г) строк чинності закордонного паспорта з моменту перетину кордону країни, до якої подорожує Турист, є меншим від строку, встановленого компетентними органами цієї країни;
ґ) відсутність документів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995р. № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України»;
д) відсутність документів, які надають право іноземцю чи особі без громадянства в’їжджати та перебувати на території України, що передбачені законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
3.4.3. Приймати від Туриста (Замовника, юридичної особи) плату за Турпродукт шляхом безготівкового розрахунку або готівкою.
3.4.4. У межах своїх зобов’язань вести звітність у формі та в строки, що визначені Договором або законом.
3.4.5. У випадку звернення  Туриста (юридичної особи, Замовника) до Турагента з претензіями, у письмовій формі проінформувати про це Туроператора протягом одного робочого дня з моменту отримання претензії. Попереджати  Туристів (юридичних осіб та Замовників) про те, що до претензії має додаватись акт, складений Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги  Туристу, та завірений підписом представника приймаючої сторони в країні перебування.
3.4.6. Оформляти (друкувати) з використанням системи on-line бронювання та передавати Туристу (юридичній особі, Замовнику) проїзні документи на чартерні авіарейси, поліси медичного страхування та страхування від нещасного випадку, Ваучери та інші документи, визначені Туроператором. Оформлення Турагентом зазначених документів є обов’язковим. Система on-line бронювання забезпечує друк документів в період від чотирнадцяти до одного дня до початку туру, за умови повної оплати Турагентом вартості Турпродукту.
3.4.7. Здійснювати за погодженням з Туроператором діяльність із просування  Турпродукта Туроператора.
3.4.8. При відмові Туриста або юридичної особи від Договору на туристичне обслуговування, а Замовника від Договору на користь, невідкладно повідомляти про це Туроператора у формі Зміни Заявки Турагента чи Ануляції.
3.4.9. Вчасно надавати Туроператору всі документи, необхідні для оформлення Турпродукта, зокрема, списки Туристів із зазначенням прізвища та імені (в латинській транслітерації), громадянства, дат перебування в країні, до якої подорожує Турист, вибраного Туристом (юридичною особою, Замовником) готелю та розміщення в номерах, серію та номер закордонного паспорта, дату видачі закордонного паспорта та дату закінчення його чинності, орган, який видав закордонний паспорт, дату народження Туриста, номер телефону Туриста.
3.4.10. При укладенні Договору на туристичне обслуговування з Туристом, який має особливі потреби (особа з інвалідністю або інша особа, яка бажає отримати додаткове обслуговування в аеропортах вильоту/прильоту), Турагент зобов’язаний:
а) внести відповідну примітку в Заявку Турагента і за дві доби до вильоту рейсу направити Туроператору відповідне повідомлення електронною поштою на адресу: book@teztour.com.ua;
б) отримати від такого Туриста кошти для сплати Туроператору вартості обслуговування в аеропортах вильоту/прильоту відповідно до виставленого Туроператором рахунку.
3.4.11. При Ануляції або Зміні Заявки Турагента невикористаний Ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають право Туристу на отримання туристичних послуг вважаються не дійсними.
3.4.12. Після укладення Договору на туристичне обслуговування, Договору на користь надавати Туроператору послуги з доведення до Туриста (юридичної особи, Замовника) інформації, яка стосується замовленого Турпродукту, приймати від Туриста (юридичної особи, Замовника) претензії, побажання тощо і направляти їх Туроператору. При Ануляції або Зміні Заявки Турагента, оформити документи  відповідно до положень ст. 654 Цивільного кодексу України та провести  розрахунки з Туроператором, викликані Ануляцією або Зміною заявки Турагента, а також виконувати інші дії, визначені Договором.  
3.4.13. У разі настання скасувальної обставини, яка визначена у Договорі на туристичне обслуговування або в Договорі на користь, повернути Туристу (юридичній особі, Замовнику) усі сплачені ним кошти, якщо до цього часу вони не були перераховані Туроператору. Якщо до моменту настання скасувальної обставини кошти за Турпродукт були перераховані Туроператору, Турагент повертає Туристу кошти, повернуті Туроператором та свою агентську винагороду.
3.4.14. Діяти виключно в межах повноважень, обумовлених Договором.

4. Оплата Турпродукту

4.1. Ціна реалізації Турагентом Турпродукту для громадян України вказується Туроператором в гривнях.
Ціна Турпродукту для іноземних громадян та осіб без громадянства може відрізнятися від ціни, вказаної для громадян України. У разі укладення Турагентом Договору на туристичне обслуговування (Договору на користь) з іноземним громадянином або особою без громадянства, Турагент повинен з’ясувати ціну Турпродукту у Туроператора.
4.2. Усі види платежів по Договору провадяться у безготівковій формі в гривнях.
4.3. Турагент здійснює перерахування Туроператору грошових коштів, наданих Турагенту Туристом, Замовником або юридичною особою в оплату вартості Турпродукту протягом двох банківських днів з моменту Підтвердження заявки (якщо з моменту Підтвердження заявки до початку туру залишатиметься менше трьох днів, оплата має бути здійснена протягом одного банківського дня).
Бронювання туру за день до його початку допускається лише у разі здійснення  Турагентом передплати повної вартості туру.
В цьому пункті під датою початку туру розуміється найближча дата в яку розпочинатиметься надання будь-якої туристичної послуги, що входить до складу Турпродукту, замовленого Туристом.
Туроператор може встановити інші строки для оплати Турпродукту.
Оплата може бути здійснена одним із доступних способів, який буде відображатися в особистому кабінеті Турагента.
Оплата повинна бути підтверджена надходженням грошових коштів на поточний рахунок Туроператора. У призначенні платежу Турагент вказує номер рахунку та/або номер Заявки Турагента.
У разі ненадходження у повному об’ємі зазначених коштів на рахунок Туроператора у вказаний строк, він має право провести Ануляцію. При цьому Турагент зобов’язується негайно повернути Туристу (Замовнику, юридичній особі) отримані від нього (них) усі грошові кошти за тур, а також відшкодувати йому (їм) у повному об’ємі збитки, заподіяні в наслідок розірвання Договору на туристичне обслуговування або Договору на користь. Турагент також відшкодовує усі збитки Туроператору, яких він зазнав в наслідок Ануляції.
4.4. Кошти, отримані Турагентом від реалізації Турпродукту, не є власністю Турагента, а є транзитними коштами і ввірені йому на тимчасове зберігання до здійснення розрахунків з Туроператором.
4.5. Турагент гарантує Туроператору виконання (є поручителем перед Туроператором) Туристом (юридичною особою, Замовником) усіх грошових зобов’язань, що виникають у нього (у них) за Договором на туристичне обслуговування або Договором на користь.

5. Агентська винагорода

5.1. За виконання зобов'язань за Договором, в тому числі за гарантування виконання Туристом (юридичною особою, Замовником) зобов’язань за Договором на туристичне обслуговування або Договором на користь, Турагент одержує агентську винагороду, розмір якої Туроператор вказує в електронному кабінеті Турагента. Вказаний розмір агентської винагороди включає в себе ПДВ.  
5.2. Турагент утримує свою агентську винагороду з плати, отриманої від реалізації Турпродукту Туристу (юридичній особі, Замовнику). Туроператор може встановити інший порядок виплати агентської винагороди шляхом  розміщення інформації на сайті Туроператора або шляхом  надіслання Турагенту повідомлення електронними та/або факсимільними засобами зв’язку, або шляхом надіслання Турагенту повідомлення при формуванні останнім Заявки Турагента через систему on-line бронювання.  
Право на утримання агентської винагороди з плати отриманої Турагентом від  Туриста (Туристів, юридичної особи, Замовника) виникає після повної оплати Турагентом  рахунку, виставленого Туроператором.
5.3. У разі подання Турагентом Зміни Заявки Турагента за якою змінюється вартість Турпродукту, агентська винагорода також відповідно змінюється. Повернення частини агентської винагороди Туроператору або доплата Туроператором агентської винагороди Турагенту здійснюється на підставі відповідних рахунків Сторін.
5.4. У разі відмови Туриста (юридичної особи, Замовника) від Договору на туристичне обслуговування (Договору на користь) Турагент повертає Туроператору агентську винагороду.

6. Права і обов’язки сторін

6.1. Турагент має право:

6.1.1. За згодою Туроператора проводити заходи рекламного характеру, що сприяють укладенню Турагентом  Договорів на туристичне обслуговування або Договорів на користь. Використання Турагентом знаку для товарів і послуг Туроператора можливе лише за погодженням з Туроператором.
6.1.2. На отримання повної інформації про взаєморозрахунки Сторін, які здійснюються на виконання Договору та іншої інформації, необхідної для виконання Договору.

6.2. Туроператор має право:

6.2.1. Зменшити або збільшити повноваження Турагента, що оформляється у вигляді  Додатку.
6.2.2. Здійснювати перевірку наявності та правильності оформлення Договорів на туристичне обслуговування або Договорів на користь та документів, пов’язаних з укладенням Турагентом  цих договорів.
6.2.3. Здійснювати перевірку зберігання документів Туристів (проїзних документів, страхових полісів, Ваучерів), отриманих від Туроператора, з метою передачі їх Туристу (юридичній особі, Замовнику).

6.3. Турагент зобов’язаний:

6.3.1. Надавати допомогу Туроператору при врегулюванні ним питань, що виникли в результаті пред’явлення Туристом (юридичною особою, Замовником) претензії.
6.3.2. У випадку  зміни реквізитів Турагента (банківські реквізити, юридична та/або фактична адреси Турагента, дані уповноваженої особи, номер телефону, електронна адреса), Турагент зобов’язаний в день, коли сталися ці зміни інформувати про них Туроператора шляхом  надіслання Туроператору відповідного повідомлення, в тому числі електронними та факсимільними засобами зв’язку з наступним надісланням завірених копій підтверджуючих документів.
6.3.3. За день до початку туру уточнити час вильоту літака і при його зміні довести інформацію до Туриста (юридичної особи, Замовника).
6.3.4. Не пізніше трьох днів з моменту отримання від Туроператора двох екземплярів звіту агента надіслати підписаний Турагентом один екземпляр звіту  на адресу Туроператора.
У випадку, якщо Туроператор не отримає підписаний Турагентом примірник звіту або обґрунтованої відмови від підписання,  звіт вважається підписаним. У випадку ненадходження на адресу Туроператора підписаного звіту, Туроператор також залишає за собою право достроково розірвати Договір.
6.3.5. Перевіряти електронну поштову скриньку, на яку Туроператор надсилає інформацію, що стосується виконання Договору та стан (статус) Заявки Турагента на сайті Туроператора. У разі відсутності виставленого Туроператором рахунку-фактури на Підтверджену заявку або/та відсутності повідомлень про стан (статус) Заявки Турагента  повідомити про це Туроператора.
6.3.6. Протягом визначеного законодавством строку зберігати укладені від імені Туроператора Договори на туристичне обслуговування, Договори на користь та інші документи, пов’язані з укладенням та виконанням цих договорів, та на вимогу представника Туроператора надавати їх для перевірки. Договори на туристичне обслуговування або Договори на користь за якими Туристи ще не повернулись з туру, повинні зберігатися в офісі Турагента і без затримок надаватися для перевірки представнику Туроператора.
6.3.7. Розмістити на видному для Туристів місці рекламну продукцію, надану Туроператором.

6.4. Туроператор зобов’язаний:

6.4.1. Своєчасно та якісно виконувати свої обов′язки за Договором.
6.4.2. Надавати Турагенту, на його письмову вимогу, інформацію про розрахунки Сторін за певний період дії Договору станом на перше число конкретного місяця.
6.4.3. У випадку  зміни реквізитів Туроператора (банківські реквізити, юридична та/або фактична адреси Туроператора, дані уповноваженої особи), Туроператор зобов’язаний у термін до кінця  місяця, у якому стались ці зміни, інформувати про них Турагента.  У випадку зміни електронної адреси, номерів телефонів/факсів Туроператор зобов’язаний негайно повідомити Турагента про ці зміни.

6.5. Сторони зобов′язані зберігати конфіденційність щодо своїх взаємовідносин за Договором, за винятком випадків, прямо передбачених діючим законодавством.

7. Відповідальність Сторін.

7.1. У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх зобов'язань за Договором однією із Сторін, Сторона, що порушила свої зобов'язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.
7.2. Під  невиконанням чи неналежним  виконанням зобов'язань за Договором, зокрема, розуміється:

7.2.1. Для Турагента:
- надання неповного пакета документів, письмово погодженого Сторонами, для оформлення туру Туристу;
- надання неправильно оформлених документів чи документів, що містять недостовірну інформацію;
- несвоєчасна чи неповна оплата рахунків Туроператора;
- ненадання Туристам (юридичній особі, Замовнику) інформації про загальні правила продажу Турпродукту Туроператора, у т.ч. інформації про умови здійснення подорожі, включаючи інформацію,  зазначену в п. 3.4.1 Договору;
 - незабезпечення наявності та правильності оформлення паспортних, візових та інших документів у Туристів відповідно до п.3.4.2 Договору;
- інше невиконання або неналежне виконання умов Договору.
7.2.2. При не перерахуванні коштів, наданих Турагенту Туристом (юридичною особою, Замовником) в оплату вартості Турпродукту, в повному обсязі та в строки, зазначені в п. 4.3. Договору, Туроператор має право стягнути з Турагента штраф у розмірі 100% (сто) відсотків від вартості Турпродукту.
7.2.3. У випадку прострочення зобов'язання по оплаті Турпродукта, Туроператор має право стягнути з Турагента пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період прострочки, за кожен день прострочки. Пеня обчислюється від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання.
Нарахування пені не припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано, а продовжується до повного перерахування Турагентом вартості Турпродукту.
7.2.4. У випадку одночасного настання таких обставин:
- відсутність Ануляції;
- відсутність оплати ТурагентомТурпродукта;
- неявка туриста на рейс;
на Турагента накладається штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від загальної вартості Турпродукта.
7.2.5. Турагент несе повну відповідальність за перевірку, наявність і правильність оформлення у Туриста необхідних паспортних, візових та інших документів на в’їзд і виїзд в розмірі завданих Туроператору збитків і сплачує всі витрати, які виникають чи можуть виникнути у Туроператора у зв’язку з їхньою відсутністю чи з неправильним оформленням.
7.2.6. За цим Договором збитки, завдані Туроператору, стягуються у повній сумі понад штрафні санкції. Штрафи сплачуються Турагентом на підставі рахунку, виставленого Туроператором.
7.2.7. Турагент несе відповідальність за укладення Договору на туристичне обслуговування, Договору на користь  не за зразком, встановленим Туроператором, в розмірі завданих Туроператору збитків і сплачує всі витрати, які виникають чи можуть виникнути у Туроператора у зв’язку з не укладенням зазначених договорів за зразком, встановленим Туроператором. Крім того Туроператор залишає за собою право стягнути з Турагента штраф у розмірі 10 (десять)  відсотків від вартості Турпродукту, який був реалізований за Договором на туристичне обслуговування, Договором на користь, що укладені не за зразком, встановленим Туроператором.
7.2.8. За перевиписку Туроператором з вини Турагента авіаквитків на регулярні рейси  Турагент сплачує Туроператору  штраф в розмірі,  визначеному у тарифах авіаперевізника.
7.2.9. Турагент, як поручитель, разом з Туристом (юридичною особою, Замовником) несуть перед Туроператором солідарну відповідальність за порушення усіх грошових зобов’язаннь Туриста (юридичної особи, Замовника), що виникають з Договору на туристичне обслуговування (Договору на користь).
7.2.10. Не заселення Туриста в номер готелю в дату, вказану в Заявці Турагента, на яку Туроператором надано Підтвердження заявки,  з причин, що не залежать від дій Туроператора та/або готелю, вважається Ануляцією.
7.2.11. У випадку порушення Турагентом вимог п. 3.4.9 Договору, Туроператор має право стягнути з нього штраф у розмірі еквівалентному 25 (двадцять п’ять) доларів США за кожного туриста, дані якого є не повними або не правильними.  Оплата штрафу здійснюється за курсом Національного банку України на день оплати.  
7.2.12. У випадку порушення Турагентом п. 3.2 Договору, Туроператор має право стягнути з нього штраф у розмірі 10000     (десять тисяч) гривень за кожний Турпродукт, реалізований агентом Турагента.
7.2.13. За порушення умов Договору Турагентом Туроператор у відповідності до ст.ст. 235, 236 Господарського кодексу України має право застосовувати такі оперативно-господарські санкції: призупинення повноважень Турагента на укладення Договорів на туристичне обслуговування (Договорів на користь) шляхом призупинення прийому Заявок Турагента, як усіх так і визначених Туроператором; встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій належного виконання зобов'язань Турагентом: зміна порядку оплати Турпродуктів, переведення Турагента на попередню оплату Турпродукта, зменшення розміру агентської винагороди.

7.3. Для Туроператора:
- несвоєчасна передача Турагенту документів, необхідних для використання Турпродукта;
- ненадання або несвоєчасне надання інформації, необхідної для належного виконання даного Договору;
- інше невиконання або неналежне виконання умов даного Договору.

8. Рекламації (претензії).

8.1. У разі звернення Туриста (юридичної особи, Замовника) з претензією Турагент повинен прийняти її у належному письмовому вигляді і направити із супровідним листом Туроператору. Претензія повинна містити: прізвище, ім'я та по-батькові Туриста (найменування юридичної особи, Замовника), період і місце його перебування в турі, номер Заявки Турагента а також супроводжуватися  актом,  складеним Туристом (юридичною особою) і  уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу (юридичній особі) та завіреним підписом представника приймаючої сторони в країні перебування. До претензії повинна додаватися копія документу про сплату Туристом (юридичною особою. Замовником) вартості Турпродукту. Рекламації повинні бути направлені Туроператору не пізніше 14 днів із дня закінчення Туру. Разом з рекламацією Туроператору надається копія Договору на туристичне обслуговування або Договору на користь та інші документи, що мають відношення до інциденту.  За підтвердженими Туроператором рекламаціями представниками Сторін обговорюються і приймаються рішення щодо розмірів, строків і порядку виплати компенсації.
8.2. У випадку звернення Туриста (юридичної особи, Замовника) з претензією, яка стосується авіаперевезення, до претензії додаються оригінали документів, які підтверджують збитки Туриста (юридичної особи, Замовника),  понесені ним в наслідок неналежного авіаперевезення. В претензії  має бути зазначена адреса Туриста (юридичної особи, Замовника), на яку авіакомпанія у необхідних випадках може надсилати повідомлення відносно розгляду претензії.
8.3. Туроператор розглядає отримані від Турагента рекламації і надає відповідь в межах строків, визначених  Законом України «Про звернення громадян». Отримані відповіді Туроператора Турагент передає Туристам (юридичним особам, Замовникам), які звернулися з претензією.

9. Форс-мажорні обставини.

9.1. Сторони звільняються від майнової відповідальності за невиконання зобов'язань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме:
- повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні явища природи;
- пожежі, вибухи, виходи з ладу чи ушкодження транспортних засобів;
- страйк, саботаж, локаут і інші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов Договору;
- оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя;
- законні чи незаконні дії органів державної  влади.
9.2. Сторона, для  якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.

10. Порядок вирішення спорів.

10.1. Усі  спори чи розбіжності, що можуть виникнути з Договору чи в зв'язку з ним, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. За Договором заходи досудового врегулювання спорів не застосовуються.  При неможливості вирішення спори і розбіжності передаються на розгляд у господарський суд.

11. Оn-line бронювання

11.1. Система Оn-line бронювання являє собою резервування туристичних послуг, що надаються  Туроператором  за допомогою Інтернет. Система Оn-line бронювання представлена на  сайті Туроператора.
11.2. Туроператор за замовленням Турагента у строк до п’яти робочих днів з моменту підписання Договору надає йому пароль і логин, що є конфіденційними і не підлягають розголошенню.
11.3.  Всі замовлення на бронювання, відправлені від імені Турагента за допомогою системи Оn-line бронювання,  мають силу замовлень, оформлених письмово з усіма наслідками, передбаченими умовами  Договору.
11.4. Туроператор надає Турагенту технічну підтримку, яка включає в себе навчання і тренінги по використанню і роботі із системою Оn-line бронювання, надання доступу до цінових пропозицій Туроператора, а також до переліку заброньованих послуг.
11.5. Оформлення Заявок Турагента за допомогою системи Оn-line бронювання  є обов'язковим. Заявка Турагента на паперовому носії може застосовуватися лише у виключних випадках за погодженням з Туроператором. Форма заявки на паперовому носії міститься на сайті Туроператора.
11.6. Турагент  гарантує, що система Оn-line бронювання  не буде використовуватися неналежним чином, а також, що вона буде експлуатуватися лише співробітниками, компетентними в питаннях експлуатації цієї системи і тими, що мають доступ до неї.
11.7. Турагент зобов'язується вчасно інформувати Туроператора про необхідність анулювання або зміни раніше наданих логину і паролю.

12. Інші умови.

12.1. Даний Договір набуває сили з моменту отримання Туроператором від Турагента заяви про приєднання до Агентського договору туристичного оператора  Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЗ ТУР» і діє до 01.04.2022р. Якщо жодна зі Сторін не пізніше десяти днів  до закінчення строку дії цього Договору не повідомить в письмовій (електронній) формі іншу Сторону про свій намір припинити дію Договору, строк його дії продовжується на наступний календарний рік на попередніх умовах. Туроператор має право здійснити повідомлення електронними засобами зв’язку, здійснивши загальну розсилку. Пролонгація строку дії Договору на зазначених умовах може бути здійснена без обмеження  кількості разів.  
12.2. Сторони погодили, що при підписанні Додатків, листів та інших документів, необхідність складання яких передбачена Договором, Туроператор може використовувати факсимільне відтворення підпису уповноваженої особи за допомогою механічного копіювання.
Зразком аналога власноручного підпису Генерального директора ТОВ „ТЕЗ ТУР”  Буртина С.І. є

12.3. Сторони погодили, що Додатки, листи та інші документи, необхідність складання яких передбачена Договором, можуть складатися Сторонами в паперовому або в електронному вигляді із дотриманням законодавства про електронні документи та електронний документообіг та з використанням електронного цифрового підпису. В разі складання таких документів у електронному вигляді та підписання їх з використанням електронного цифрового підпису або кваліфікованого електронного підпису, використання печатки Сторонами не є потрібним.
12.4. Сторони домовилися вважати прирівняними до оригіналу документи, що передаються між ними факсимільними чи електронними засобами зв’язку.
12.5.Сторони зберігають за собою право достроково розірвати  Договір за умови відсутності невиконаних взаємних зобов’язань, які виникли з Договору. Сторона-ініціатор розірвання Договору повинна письмово попередити іншу Сторону про свій намір розірвати Договір у строк не менше одного місяця до дати розірвання Договору. З моменту надіслання Туроператором такого попередження Турагенту останній втрачає право на укладення Договорів на туристичне обслуговування, Договорів на користь і від нього припиняється прийом Заявок Турагента.
12.6. В частині фінансових взаємин Сторін Договір зберігає свою силу до проведення повного взаєморозрахунку між Сторонами.
12.7. Туроператор має право вносити будь-які зміни і доповнення Договору завчасно повідомивши про них Турагента. У разі незгоди із запропонованими Туроператором змінами і доповненнями, Турагент повідомляє про це Туроператора. Таке повідомлення вважатиметься відмовою Турагента від Договору.
12.8. Після приєднання Турагента до Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що  стосуються Договору, втрачають юридичну силу.
12.9. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.
12.10. У разі необхідності, Турагент в заяві про приєднання до Агентського договору туристичного оператора  Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЗ ТУР» вказує реквізити своїх філій або інших відокремлених підрозділів, які можуть здійснювати турагентську діяльність.
12.11. Приєднанням до даного Договору Турагент надає право Туроператору на обробку (збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (передача третім особам), знеособлення, знищення) персональних даних  Туристів, які будуть передані Туроператору у зв’язку або на виконання Договору. Турагент гарантує, що  персональні дані які передаватимуться Туроператору будуть  отримані та знаходитимуться у користуванні Турагента правомірно та те, що він матиме всі необхідні правові підстави для передачі вищезгаданих персональних даних Туроператору з метою забезпечення Туроператором надання Туристу Туристичного продукту. Обсяг обробки персональних даних Туриста визначає Туроператор виходячи з мети обробки. Турагент гарантує, що Турист надав Туроператору право визначення обсягу обробки його персональних даних.
Турагент зобов’язується відшкодувати Туроператору майнову шкоду, яка виникла внаслідок порушення Турагентом зазначених гарантій.

 

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ТУРОПЕРАТОР: ТУРАГЕНТ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЗ ТУР»
03150, Україна, м. Київ,
вул. Велика Васильківська, б. 63, оф. 2
Телефон: +38 (044) 495-55-05,
факс: +38 (044) 495-55-05,
E-mail:book@teztour.com.ua
IBAN № UA043510050000026003178049900
Банк: АТ "УкрСиббанк"
Код ЄДРПОУ: 32348756


Генеральний директор
Буртин С.І.
 

Місцезнаходження і реквізити турагента зазначаються у
заяві про приєднання до Агентського договору туристичного оператора
Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЗ ТУР»

Перетяните флаг в нужную точку на карте
OK
На календаре можно выбрать любой период вылета не ограничиваясь ±3 днями, для этого достаточно перейти на вкладку "Период вылета"
OK